Hóa đơn hành chính công, Thanh toán hóa đơn hành chính công
Trợ giúp

Thanh toán phí hành chính công

Thanh toán phí hành chính công

Danh sách tên khoản thuế

  STT Tên khoản thuế
{{$index + 1}} {{subrow.SoThongBao}}

Thông tin phí hành chính

Đơn vị hành chính

Thông tin người nộp

Thông tin khoản thuế

Danh sách khoản nộp

STT Nội dung khoản nộp Số tiền
{{$index + 1}} {{subrow.NoiDung}} {{subrow.SoTien | number}}

Thông tin phí hành chính công

Phương thức thanh toán

Thẻ ATM và tài khoản Ngân hàng

Chưa có ngân hàng bạn muốn thanh toán. Liên hệ với chúng tôi

Thanh toán quốc tế
Vui lòng nhập chính xác thông tin

Chưa có ngân hàng bạn muốn thanh toán. Liên hệ với chúng tôi