Thanh toán hóa đơn tiền điện
Trợ giúp

Thanh toán hóa đơn tiền điện

  • Mẫu hóa đơn

Thông tin hóa đơn tiền điện

Thông tin đơn vị bán điện
Thông tin khách hàng
Thông tin dịch vụ
Mã hóa đơn Loại hóa đơn Diễn giải Số lượng Loại vật tư Đơn vị tính Tên hãng Đơn giá Thành tiền
{{bill.MaHoaDon}} Cấp điện {{bill.DienGiai}} {{bill.SoLuong}} {{bill.LoaiVatTu}} {{bill.VatTu}} {{bill.TenHang}} {{bill.DonGia | number}} {{bill.TongTien | number}}
Tổng {{ total | number }}
Thông tin thanh toán (Kỳ cước {{bill.Ky}} - Từ ngày {{bill.TuNgay}} Đến {{bill.DenNgay}})
Bộ CS Chỉ số mới Chỉ số cũ HS nhân ĐN tiêu thụ Đơn giá Thành tiền
{{bcs.BoCs}} {{bcs.ChiSoMoi}} {{bcs.ChiSoCu}} {{bcs.HeSoNhan | number}} {{bcs.DienNangTieuThu | number}}
{{bcs.DienNangTieuThu |number}}
{{bcs.DonGia | number}}
{{bcs.ThanhTien | number}}
Cộng: {{bill.TongTienNet | number}}
Thuế suất GTGT: 8% Thuế GTGT: {{bill.Vat | number}}
Tổng cộng tiền thanh toán: {{bill.TongTienThanhToan | number}}
Tổng cộng tiền thanh toán: {{amountpay | number}} VND

Thông tin hóa đơn tiền điện

Thông tin đơn vị bán điện
Thông tin khách hàng
Thông tin dịch vụ
STT Loại dịch vụ điện Kỳ thanh toán Số tiền
{{$index + 1}} {{bill.Name}} {{bill.Month}} {{bill.Amount | number}}
Tổng cộng tiền thanh toán: {{amountpay | number}} VND

Thông tin giao dịch

Phương thức thanh toán

Thẻ ATM và tài khoản Ngân hàng

Chưa có ngân hàng bạn muốn thanh toán. Liên hệ với chúng tôi

Thanh toán quốc tế
Vui lòng nhập chính xác thông tin

Chưa có ngân hàng bạn muốn thanh toán. Liên hệ với chúng tôi