Thanh toán phí chung cư
Trợ giúp

Thanh toán phí chung cư

Thông tin phí chung cư

Thông tin dịch vụ
STT Tên dịch vụ Số tiền
{{$index + 1}} {{row.Description}} {{row.Amount | number}}
Tổng nợ: {{amountpay | number}} VNĐ

Thông tin phí chung cư

Thông tin dịch vụ
STT Tên dịch vụ Kỳ cước Số tiền
{{$index + 1}} {{row.Description}} {{row.PaymentDate}} {{row.Amount | number}}
Tổng nợ: {{totalAmount | number}} VNĐ

Thanh toán phí chung cư

    {{subBill.BillNo}}
    {{subBill.Amount | number}} VNĐ

Phương thức thanh toán

Thẻ ATM và tài khoản Ngân hàng

Chưa có ngân hàng bạn muốn thanh toán. Liên hệ với chúng tôi

Thanh toán quốc tế
Vui lòng nhập chính xác thông tin

Chưa có ngân hàng bạn muốn thanh toán. Liên hệ với chúng tôi