Hóa đơn học phí, Thanh toán hóa đơn học phí
Trợ giúp

Phí bến xe

Mã an ninh

Thông tin xe

Danh sách đơn hàng
STT Mã đơn Tên doanh nghiệp Tuyến vận chuyển Tổng tiền Loại đơn hàng Ghi chú
{{row.TenBenXe}}-{{row.DonViQuanLy}}
{{$index + 1}} {{pla.MaDonHang}} {{pla.TenDoanhNgiep}} {{pla.TuyenVanChuyen}} {{pla.TongTien | number}} {{pla.LoaiDonHang}} {{pla.GhiChu}}
Tổng cộng tiền thanh toán: {{amountpay | number}} VNĐ

Thông tin đơn hàng

Phương thức thanh toán

Thẻ ATM và tài khoản Ngân hàng

Chưa có ngân hàng bạn muốn thanh toán. Liên hệ với chúng tôi

Thanh toán quốc tế
Vui lòng nhập chính xác thông tin

Chưa có ngân hàng bạn muốn thanh toán. Liên hệ với chúng tôi