Hóa đơn học phí, Thanh toán hóa đơn học phí
Trợ giúp

Thanh toán học phí

Xóa?

Hướng dẫn sử dụng mã giảm giá

Thông tin hóa đơn

Thông tin học phí
Thông tin kỳ thanh toán
Chọn STT Mã lớp Tên môn học Kiểu học Số tín chỉ Học phí
Năm học {{ row.NamHoc }}, Học kỳ {{row.HocKy}}, Đợt {{row.Dot}}
{{$index + 1}} {{subrow.MaLop}} {{subrow.TenMonHoc}} {{subrow.Kieu}} {{subrow.SoTinChi}} {{subrow.HocPhi | number}}
Tổng cộng tiền thanh toán: {{amountpay | number}} VNĐ

Thông tin học phí

Thông tin sinh viên
Thông tin thanh toán
Chọn STT Loại thu tiền Học kỳ Mã số thu Số tiền
{{$index + 1}} {{row.LoaiTienThu}} {{row.HocKy}} {{row.MaSoThu}} {{row.SoTien | number}}
Thi lại
Chọn STT Tên lớp học phần Điểm Tk lần 1 Số tiền
{{$index + 1}} {{row.TenLhp}} {{row.DiemTkLan1}} {{row.SoTien | number}}Học ghép - Học kỳ phụ
Chọn STT Tên lớp học phần Số đơn vị học trình Số tiền
{{$index + 1}} {{row.TenLhp}} {{row.SoDvht}} {{row.SoTien | number}}
Tổng cộng tiền thanh toán: {{amountpay | number}} VNĐ

Thông tin hóa đơn

Thông tin học phí
Thông tin hóa đơn
Chọn STT Học phí tháng Số tiền
{{$index + 1}} {{row.Dot}} {{row.SoTien | number}}
Tổng cộng tiền phải đóng: {{amountpay | number}} VNĐ

Thông tin đơn hàng

Phương thức thanh toán

Thẻ ATM và tài khoản Ngân hàng

Chưa có ngân hàng bạn muốn thanh toán. Liên hệ với chúng tôi

Thanh toán quốc tế
Vui lòng nhập chính xác thông tin

Chưa có ngân hàng bạn muốn thanh toán. Liên hệ với chúng tôi